Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Serwis samorządowy PAP     |     Rozkład PKS     |     Kursy walut     |     
Powiększenie tekstu Pomniejszenie tekstu
Zwiększ kontrast Standardowy kontrast
Godz.
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
19 sierpnia 2017
pn wt śr czw pt so nd
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
imieniny
Emilii, Julinana, Konstancji
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

 

Zgodnie § 3 i 3a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagrodzenia /Dz.U. Nr 60, poz. 278 ze zmianami/:

§ 3 Pracodawca jest obowiązany zawrzeć z młodocianym na piśmie umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, stosowanie do przepisów art. 195 § 1 Kodeksu Pracy.

§ 3a O zawarciu umowy, o której mowa w § 3, pracodawca zawiadamia wójta /burmistrza, prezydenta miasta/ właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego, a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem – również izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika.

Od 1 września 2012 roku obowiązują nowe zasady dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 205, poz. 1206), dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5).

Pomoc de minimis udzielana pracodawcom traktowana jest jako pomoc publiczna w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (DZ. U. z 2007 roku Nr 59, poz. 404 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty

Pracodawca, który ubiega się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników, powinien złożyć stosowny wniosek w terminie trzech miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu z tytułu nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy. Do wniosku należy dołączyć niżej wymienione załączniki.

1. Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy na umowę o pracę. Kwalifikacje, o których mowa, określone są w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.

2. Umowę o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego.

3. Świadectwo pracy młodocianego pracownika.

4. Dokumenty potwierdzające zatrudnienie osoby prowadzącej w imieniu pracodawcy szkolenie.

5. Dokument potwierdzający datę zdania egzaminu zawodowego przez młodocianego pracownika z wynikiem pozytywnym (dyplom lub świadectwo potwierdzające zdanie egzaminu kończącego naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy albo zaświadczenie potwierdzające zdanie tego egzaminu /oryginał/).

6. Aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) lub Krajowego Rejestru Sądowego. Z dokumentu powinno wynikać, że składany wniosek został złożony przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie.

7. Pełnomocnictwo – w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika.

8. Wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jaką pracodawcy otrzymali w roku, w którym ubiegają się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis (w przypadku gdy pracodawca nigdy nie ubiegał się o pomoc de minimis).

9. Formularz informacji, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis.

Formularz winien być podpisany przez właściciela lub osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotu ubiegającego się o pomoc de minimis.

10. W celu dokonania oceny sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy należy również przedłożyć: sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzanych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.): bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa.
Jeżeli wnioskodawca nie podlega sprawozdawczości rachunkowej, powinien złożyć oświadczenie o nieprowadzeniu sprawozdawczości zgodnie z ww. ustawą i dokumenty potwierdzające brak zaległości w ZUS i Urzędzie Skarbowym.

 

Załączone kopie dokumentów należy potwierdzić za zgodność z oryginałem.

Wysokość dofinansowania

Od 1 września 2012 r. wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego zależy od okresu kształcenia wynikającego z umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego i wynosi:

  1. W przypadku nauki zawodu:

a) 8 081 zł – przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy,

b) 4 587 zł – przy okresie kształcenia wynoszącym 24 miesiące (zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, kwota wypłacana na mocy przepisów przejściowych do 31 grudnia 2014 roku). Uczniowie, którzy we wrześniu 2012 r. rozpoczęli naukę w klasach II dwuletnich zasadniczych szkół zawodowych, będą ją kontynuować na dotychczasowych zasadach.

2. W przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

Wydanie decyzji przez Wójta Gminy Zarszyn

Wójt Gminy Zarszyn, wydając decyzję administracyjną o udzieleniu pracodawcy pomocy de minimis, zobowiązany jest do wnikliwej analizy dołączonych przez pracodawcę dokumentów, biorąc pod uwagę następujące czynniki:

a) spełnienie wymagań określonych w art. 70b ust. 1 ustawy o systemie oświaty; (kwalifikacje merytoryczne i pedagogiczne pracodawcy oraz ukończenie przez młodocianego nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy i zdanie egzaminu),

b) zgodność z obowiązującym prawem umowy o pracę zawartej z młodocianym pracownikiem,

c) okres, jaki upłynął od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu do daty złożenia wniosku o dofinansowanie kosztów kształcenia,

d) sytuację ekonomiczną firmy, tj. sprawdzenie, czy firma wnioskodawcy nie znajduje się w trudnej sytuacji finansowej,

e) kompletność złożonych przez pracodawcę wymaganych dokumentów oraz to, czy pracodawca wezwany do ich uzupełnienia (w przypadku braku określonych dokumentów) je dostarczył,

f) czy wysokość otrzymanej dotąd pomocy publicznej i przyznana kwota pomocy de minimis nie przekroczy kwoty maksymalnej pomocy określonej w punkcie 7 rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1998/2006 z 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu o pomocy de minimis;

g) czy podmiot gospodarczy wnioskujący o udzielenie pomocy de minimis nie prowadzi działalności w którymś z sektorów wyłączonych, określonych w art. 1 ust. 1 cytowanego wyżej rozporządzenia Komisji (WE).


Po wydaniu decyzji o przyznaniu podmiotowi gospodarczemu pomocy de minimis Wójt Gminy Zarszyn jest zobligowany do następujących czynności:

a) wydania podmiotowi gospodarczemu, który otrzymał pomoc, zaświadczenia o wysokości udzielonej pomocy de minimis na druku, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Rozporządzenia Rady Ministrów z 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (DZ.U. z 2007 r. Nr 53, poz. 354 ze zm.); zaświadczenie zostanie wystawione w dniu udzielenia pomocy, czyli w dniu wystawienia decyzji;

b) przekazania informacji o udzielonej pomocy de minimis, wykorzystując w tym celu aplikację SHRIMP (System Harmonogramowania Rejestracji i Rejestrowania Pomocy) udostępnianą przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Podstawa prawna

1. Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006).

2. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst pierwotny: Dz. U. Nr 123, poz. 1291; tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r., Nr 59, poz. 585 z późn. zm.).

3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53, poz. 311).

4. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2010 r. Nr 244, poz. 1626).

6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. z 1996 r. Nr 60, poz. 278 z późn. zm.).

 

Do pobrania:

  1. Zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego
  2. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
  3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. poz. 311)
  4. Oświadczenie o otrzymanej wielkości pomocy de minimis
  5. Rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
UG Zarszyn
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
GMINA ZARSZYN, ul. Bieszczadzka 74, 38-530 Zarszyn, pow. sanocki, woj. podkarpackie
tel.: 13 467 10 01, 13 467 10 38, 13 467 10 48, 13 467 16 50, fax: 13 467 10 01 wew.51, email: sekretariat@zarszyn.pl, http://www.zarszyn.pl
NIP: 6871788454, Regon: 370440784
Nr konta bankowego 62 8642 1038 2004 3800 0332 0001
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x